PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Pew­nego razu za­py­tano pa­pie­ża Piusa IX, jaki jest naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu. W od­powie­dzi wy­cią­gnął ró­ża­niec, trzy­ma­jąc go nad głową po­wie­dział: „Oto naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu!”.

Trwa paź­dzier­nik. Jest to nie­zwy­kła o­ka­zja, by włą­czyć się w wiel­kie dzie­ło Maryi. Wspólna modlitwa, wiara i zawierzenie Maryi, po­prowa­dzi nas wprost do Boga, do praw­dzi­wego szczę­ścia. Może się wydawać, że ciągłe odmawianie różańca to szybka, prosta czynność. Prawda jest taka, że odmówienie go od początku do końca w wielkim skupieniu to nie lada wyzwanie, ale jakże wzmacniające duchowo! W różańcu szukamy spokoju, ra­dości i siły do zno­sze­nia co­dzien­nych ży­cio­wych trudów.
Można mówić: „nie mam czasu”, „go­dzi­na mi nie od­powia­da”… Módlmy się więc tam, gdzie mamy czas: w domu, w dro­dze do pracy, czy ze szko­ły, rano lub wie­czo­rem.
Jeśli szukasz Boga, to teraz jest idealny moment na to aby za wstawiennictwem Maryi Matki odkryć jak cennym życiowym kompasem jest wiara chrześcijańska! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.