REGULAMIN CMENTARZA W PARAFII P.W. JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI W LIPNICY

  1. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz.
  2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
  3. Odpady i śmieci należy składować jedynie w wyznaczonym do tego miejscu.
  4. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
  5. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.
  6. Na terenie cmentarza zabrania się: stawiania ławek przy grobach, sadzenia drzew i krzewów bez pozwolenia.
  7. Wszelkie czynności prowadzone przy modernizacji nagrobków wymagają zgody administratora cmentarza (polbruk).
  8. Stawianie nagrobków dozwolone jest tylko po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej.
  9. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
  10. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza.